Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

internetového obchodu www.fitness-oblecenie.sk
Provozovatele :
Tomáš Rejchrt, se sídlem Čistěves 66, 503 15, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ:612 23 697

Úvod

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.fitness-oblecenie.sk . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Tomáš Rejchrt, Čistěves 66,  503 15, IČO: 612 23 697 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy z kupní smlouvy, neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

1.       Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující - spotřebitel a na druhé straně prodávající, konající v rámci své podnikatelské činnosti.

2.       Prodávajícím je Tomáš Rejchrt, Čistěves 66, 503 15, IČO: 612 23 697, jako provozovatel internetového obchodu http://fitness-oblecenie.sk . Tomáš Rejchrt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3.       Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4.       „Kupující - spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5.        „Kupující nakupující výrobky či užívající služby za účelem svého vlastního podnikání s těmito výrobky, či službami není spotřebitelem. Kupní smlouva uzavíraná tímto kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, vyjma ustanovení dotýkajících se kupujícího - spotřebitele a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

1.       Kupující si objednává zboží nabízené na internetových stránkách prodávajícího (www.bizon-sport.eshop-zdarma.cz). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení (akceptace) objednávky (návrhu kupní smlouvy) prodávajícím kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.       Uzavřením kupní smlouvy kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

3.       Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

4.       V objednávkovém formuláři je nutné správně vyplnit všechny údaje. Neúplně vyplněný objednávkový formulář není možné považovat za řádnou objednávku. Není-li možno objednávku přijmout (kupříkladu vzhledem k nesprávně nebo neúplně vyplněnému objednávkovému formuláři), bude prodávající kontaktovat spotřebitele a pokusí se o co nejrychlejší odstranění překážek.

5.       Pomocí objednávkového formuláře může kupující objednat zboží i na jiné místo dodání, než je registrováno jako jeho bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři jméno a adresu dodání zboží . Na této adrese bude adresát také vyzván k uhrazení částky za objednané zboží.

6.       Po přijetí objednávky dohodne prodávající se spotřebitelem konkrétní termín dodání objednaného zboží (telefon, e-mail).

7.       Zboží je dodáváno těmito způsoby:

o       Objednané zboží bude odesláno poštou na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. K ceně zboží bude připočítán poplatek za poštovné ve výši 7€ na Slovensko , v případě dobírky 9.80€.

8.       Při dodání přepravovaného zboží (bod 6. písm. A.) bude zboží dopraveno za první dveře na adrese uvedené v objednávkovém formuláři. (Podmínkou přitom je sjízdná příjezdová cesta až k těmto dveřím a poskytnutí potřebné součinnosti ze strany spotřebitele.)

9.       Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím bude vždy dodána faktura s náležitostmi daňového dokladu.

10.     Předáním objednaného zboží kupujícímu (resp. k tomu zmocněné osobě) a převzetím tohoto zboží kupujícím (resp. k tomu zmocněnou osobou) dochází jednak k převodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího a dále ke vzniku povinnosti kupujícího uhradit za převzaté zboží kupní cenu, která byla součástí objednávky a je uvedena v předané faktuře.

11.     V případě, že při prvním dodání nedojde k předání a převzetí zboží, prodávajícím pověřený přepravce telefonicky projedná s kupujícím termín opakovaného dodání. Kupující přitom bude (pokud byl důvod nemožnosti dodání zboží na jeho straně) povinen zaplatit prodávajícímu spolu s cenou zboží i vyúčtované přepravní náklady spojené s opakovaným dodáním objednaného zboží.

12.     Kupující musí ve vlastním zájmu při přebírání objednaného zboží zkontrolovat, zda zboží není poškozeno, jakož i úplnost předávaných dokladů (včetně vyplněného data převzetí zboží v záručním listu). Na případné poškození zboží je nutno ihned upozornit přepravce, který je povinen sepsat o tomto poškození škodní protokol. (Nebude-li při předání a převzetí zboží takový protokol sepsán, bude třeba vycházet z toho, že přepravované zboží bylo dodáno nepoškozené.) Jestliže přepravované zboží bude při dodání poškozené, je přepravce povinen vzít ho ihned zpět a neprodleně telefonicky projednat se spotřebitelem termín dodání nového zboží.

13.     Za objednané zboží dodané prodávajícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu cenu tohoto zboží obsaženou v aktuálním internetovém katalogu prodávajícího, platném ke dni objednání kupujícím.

14.     Kupující zaplatí kupní cenu objednaného zboží bankovním převodem na účet uvedený ve faktuře, která Vám přijde emailem. Zboží bude odesláno ihed po připsání platby na účet dodavatele.

Vlastnické právo k objednanému zboží, dodanému spotřebiteli přechází na kupujícího úplným zaplacením vyfakturované kupní ceny.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1.       Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dní ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být v uvedené lhůtě doručeno prodávajícímu. V písemném oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení kupní ceny.

2.       V odst. 1 citované ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

3.       Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).

4.       Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

o       na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

o       na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího

o       na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

o       na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal

Odpovědnost za vady zboží

1.       Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží je upravena v záručních podmínkách prodávajícího pro internetový prodej. Tyto záruční podmínky obsahují i informaci o záruce.

2.        Uplatnění práv z odpovědnosti za vady se řídí reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

Dodací lhůty

Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 7 pracovních dnů.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

1.       Kupující zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu dává souhlas ke zpracování a použití svých osobních údajů, obsažených v tomto objednávkovém formuláři, prodávajícím při jeho obchodní činnosti, a to v rámci informačního systému spotřebitelů sloužícího k evidenci nákupů zboží kupujícím jako předpokladu pro poskytování výhod z programu výhod spotřebitelů, k zasílání požadovaného příslušenství a doplňků zboží , k zasílání informací o nových typech zboží a o servisních a jiných službách. Respektujeme vaše soukromí, tyto data chráníme před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám.

2.       Jakoukoli odchylku od těchto prodejních podmínek musí prodávající a spotřebitel dohodnout písemnou formou, a to ještě před zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu.

3.       Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, vzniklé v rámci internetového prodeje prodávajícího mezi prodávajícím a kupujícím, což kupující v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněného objednávkového formuláře.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2012